Ga naar de inhoud


霊 rei (‘geest’ of ‘ziel’) en 気 ki (‘energie’ of ‘levenskracht’)

Reiki

Reiki is een eeuwenoude Japanse geneeswijzen die bestaat uit het doorgeven van energie om het fysieke, mentale en spirituele welzijn van mensen te verbeteren. Reiki wordt gegeven doormiddel van verschillende handposities op of net boven het lichaam om energie over te brengen, met als doel de balans van de chakra’s te herstellen en de stroom van energie in het lichaam te bevorderen. Pijn, fysieke, mentale en emotionele aandoeningen worden onder andere veroorzaakt door blokkades of verstoring in de energiebanen van het lichaam waardoor de energie niet goed doorstroomd. Door het herstellen van deze energiestroom en het opheffen van deze blokkades, krijgt het lichaam weer de ruimte om het natuurlijk herstellend vermogen van het lichaam te stimuleren en ontstaat er meer ontspanning en evenwicht.

Reiki-therapie is geen vervanging voor medische behandelingen!
Het kan wel een waardevolle aanvulling zijn.

Afspraak maken

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van The Whole Spectrum

Artikel 1. Definities
Dienstverlener -> D. van Leeuwen | The Whole Spectrum, gevestigd te Purmerend
Dienst -> die dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de klant. Dit kunnen verschillende soorten massages zijn en al wat daar mee samenhangt, advies over ontspanning en gezondheid, management consultancy in de breedste zin van het woord en instructie
Masseur -> De masseur die de dienst bij Klant van Dienstverlener uitvoert
Klant -> De wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd
Werknemer -> Het personeelslid of relatie van de klant
Opdracht -> Een overeenkomst waarbij tegen betaling door de klant, diensten worden verleend door D. van Leeuwen.
Contract -> Een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde of onbepaalde duur waarbij tegen betaling door de klant, diensten worden verleend door D. van Leeuwen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen D. van Leeuwen enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.
c. Geldigheidsduur van een offerte is 30 dagen na verzenddatum tenzij in de offerte anders is vermeld.
d. Indien bij een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien D. van Leeuwen aan de klant schriftelijk bericht heeft gegeven met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door D. van Leeuwen zijn bevestigd.
b. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door D. van Leeuwen gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van D. van Leeuwen op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien D. van Leeuwen één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract
a. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door D. van Leeuwen zijn bevestigd.
b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in art. 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
c. Bij een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die minimaal 1 jaar loopt vanaf de startdatum behoudt D. van Leeuwen zich het recht voor tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. D. van Leeuwen zal de klant 2 maanden voor de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De klant wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij RM binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform art. 15.
d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van D. van Leeuwen om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. D. van Leeuwen is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de klant door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op de datum zoals vermeld in de overeenkomst of offerte. Indien de Klant wil opzeggen voor de einddatum van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Klant.
b. Na verloop van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd en geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Klant.
c. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, anders dan wijzigingen conform art. 4d en/of 10b zal D. van Leeuwen de klant tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst doen toekomen. De klant wordt geacht met de wijzigingen ten hebben ingestemd tenzij hij D. van Leeuwen binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening
a. De dienstverlening die D. van Leeuwen aan de klant zal leveren omvat de in de overeenkomst of offerte vernoemde diensten.
b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal Masseur die dienst voor D. van Leeuwen uitvoert alles in het werk stellen een vervanger te vinden zodat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijft. Indien dat op korte termijn niet lukt zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Niet verschijnen van de klant of werknemer
D. van Leeuwen zal haar diensten verlenen volgens een door D. van Leeuwen aangeleverd behandelschema. Bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer, relatie en/of klant voor risico van de klant zoals omschreven in art. 8b.

Artikel 8. Annulering
a. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door D. van Leeuwen 50% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de klant in rekening gebracht.
b. Indien afwezigheid klant op afgesproken datum en tijdstip is D. van Leeuwen gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden klant
a. De klant zal een geschikte ruimte van minimaal 3×3 meter voor de masseur ter beschikking stellen om die diensten uit te kunnen voeren mocht de opdracht bij klant worden uitgevoerd.
b. Het door de werkgever beschikbaar stellen van een contactpersoon voor D. van Leeuwen inzake het assisteren bij het opstellen van een behandelschema en het eventueel innen van eigen bijdragen door werknemers gedurende de contractperiode van de dienstverlening. De contactpersoon zal tevens zorgdragen voor een tijdige melding van veranderingen in het behandelschema.
c. Klant zorgt ervoor dat zowel de contactpersoon als de overige werknemers en eventuele derden voor wie de dienstverlening bedoeld is van de te leveren dienstverlening, werkwijze en de duur van de overeenkomst op de hoogte zijn.

Artikel 10. Tarieven
a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn gedurende de contractperiode geldig in die zin dat D. van Leeuwen met een termijn van 60 kalenderdagen eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.
b. D. van Leeuwen behoud zich het recht voor de tarieven na afloop of bij verlenging van de contractperiode te wijzigen. Indien dit het geval is zal D. van Leeuwen dit schriftelijk aan klant kenbaar maken.

Artikel 11. Geheimhouding
a. D. van Leeuwen en Masseurs zullen alle informatie van de Klant betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige relevante informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.

Artikel 13. Facturering en betaling
a. Masseur zal met regelmaat de uitgevoerde behandelingen bij de klant (en) conform onderlinge afspraak met D. van Leeuwen aan D. van Leeuwen doorbelasten waarna D. van Leeuwen een (verzamel) factuur naar klant verstuurt.
b. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan D. van Leeuwen te betalen.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De verplichtingen van D. van Leeuwen tot het verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl de klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
d. Alle buitenechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
e. Voor het geval naar het oordeel van D. van Leeuwen de financiële positie van de klant risico’s met zich mee brengt, is D. van Leeuwen gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van D. van Leeuwen voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot een maximum van € 500.000,- per gebeurtenis per jaar. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van D. van Leeuwen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van D. van Leeuwen wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat D. van Leeuwen terzake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
b. Masseur die massages uitvoert bij Klant is als zelfstandig ondernemer direct aansprakelijk voor de kwaliteit van de behandeling en heeft daarvoor een adequate verzekering afgesloten.
c. De klant vrijwaart D. van Leeuwen voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van klant tijdens of na hun dienstverband met klant, alsmede relaties van klant waarvoor diensten worden verleend .
d. D. van Leeuwen is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan D. van Leeuwen kunnen worden toegerekend.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding
a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien;
• De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn,
• Terzake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelingen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming,
• De klant komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.
b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, in geval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de klant gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief.
c. D. van Leeuwen is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien zij dit ingevolge van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Reiki & Ontspanningsmassage

Oase Centrum
Amstellaan 2
1442 RX Purmerend

Cupping & Sportmassages

Sporting de Gors
Lisdoddestraat 40
1441 NN Purmerend

Contact
info@thewholespectrum.nl
06 39 78 45 45